Alle teamleden van de KneeClinic doen hun uiterste best om u een optimale behandeling te bieden. Toch kunnen er eventueel klachten ontstaan of constateert u een onveilige situatie. U kunt het best hierover rechtstreeks met het betrokken teamlid of eventueel met onze klachtenfunctionaris Linda Tielkemeijer contact opnemen. Zij bespreekt met u wat u vindt dat er met uw klacht of melding dient te gebeuren.

Klachtenfunctionaris

Zoals is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen bij de onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris middels een brief of mail. De klachtenfunctionaris zal de klager voorlichten, ondersteunen, adviseren, begeleiden en bemiddelen: alles gericht op een oplossing. De klachtenfunctionaris zal zich daarbij richten op de wensen van de klager.

Corespondentie via;

KneeClinic
t.a.v. Linda Tielkemeijer
van Zeggelenplein 135
2032 KG Haarlem
klachtencommissie@kneeclinic.nl
020-3090161

Indien ondanks bemiddeling een klacht voor u niet is opgelost, bestaat er de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk voor te leggen aan de Geschillencommissie. Deze onafhankelijke commissie vraagt reacties aan partijen en onderzoekt de feiten. Na dit onderzoek doet zij een uitspraak over de gegrondheid van de klacht. De Klachtencommissie doet zo mogelijk ook aanbevelingen om de zorg te verbeteren.

Geschillencommissie

Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet lukt of u bent niet tevreden met het oordeel van de KneeClinic over de ingediende klacht, dan is er sprake van een geschil. U kunt uw geschil voorleggen aan de onafhankelijke, wettelijk erkende Geschillencommissie van de Zelfstandige Klinieken Nederland.

Externe instanties

Buiten de KneeClinic zijn er verschillende instanties die zich bezighouden met klachten over de gezondheidszorg: het Adviespunt Zorgbelang, het Tuchtcollege Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de rechter.

Meer informatie over patiëntrecht vindt u op de website van de Rijksoverheid.