KneeClinic vindt uw privacy erg belangrijk en doen er alles aan om uw privacy te beschermen. KneeClinic verwerkt uw persoonsgegevens waaronder medische gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de wet publieke gezondheidszorg (WPG).

Om u goed van dienst te kunnen zijn, worden binnen KneeClinic verschillende gegevens over u vastgelegd. Deze gegevens worden vastgelegd in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Medicore.

Uw gegevens bij de KneeClinic

Binnen KneeClinic worden gegevens over u vastgelegd. De verwerking van deze gegevens verloopt via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U heeft het recht kennis te nemen van de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens. U kunt bijvoorbeeld inzage en/of een afschrift vragen van de gegevens die zijn opgenomen.

Wie krijgen uw gegevens te zien?

Binnen en buiten KneeClinic worden gegevens die op u betrekking hebben zo nodig aan de volgende personen, afdelingen of instellingen verstrekt:
Zorgverleners betrokken bij de directe hulpverlening
Medicore
Financiële administratie
Zorgverzekeraars

Uw gegevens mogen nooit zonder uw toestemming aan anderen, zoals uw partner, familie of vrienden, worden gegeven.

Privacyreglement

KneeClinic gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De regels die zij hierbij hanteert, zijn opgenomen in het privacyreglement.

Vragen en klachten

Als u vindt dat KneeClinic niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (Linda Tielkemeijer) via klachten@kneeclinic.nl.